Podmienky ochrany osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov

 

I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR") je František Kožuch, IČO: 36 739 748, ktorý je zároveň prevádzkovateľom osobných údajov podľa čl. 4 ods. 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov: Na Podlesí 1415, Kadaň, 43201 (ďalej len: "správca").
Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú tieto
Adresa: Xhomutovská 1361, Kadaň, 43201, Česká republika

e-mail: info@kuzelnehry.sk

Osobné údaje sú akékoľvek informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľná fyzická osoba je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden či viacero špecifických prvkov fyzickej, fyziologickej, genetickej, psychologickej, ekonomickej, kultúrnej alebo sociálnej identity tejto fyzickej osoby.
Prevádzkovateľ nevymenoval úradníka pre ochranu údajov.
 

II.

Zdroje a kategórie spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli, alebo osobné údaje, ktoré prevádzkovateľ získal v dôsledku vybavenia vašej objednávky.
Prevádzkovateľ spracúva vaše identifikačné, kontaktné a zmluvné údaje.
 

III.

Právny základ a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom na spracovanie osobných údajov je
plnenie zmluvy medzi vami a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,
oprávnený záujem prevádzkovateľa na poskytovaní priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR,
váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä na zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti, ak nedošlo k objednávke tovaru alebo služieb.
Účelom spracovania osobných údajov je
na vybavenie vašej objednávky a na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom; pri zadávaní objednávky sa vyžadujú osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju zo strany prevádzkovateľa plniť,
zasielanie obchodných oznámení a iné marketingové aktivity.
Neexistuje žiadne automatické individuálne rozhodovanie prevádzkovateľa v zmysle článku 22 GDPR.
 

IV.

Obdobie uchovávania údajov

Prevádzkovateľ uchováva osobné údaje
po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a prevádzkovateľom a na uplatnenie nárokov vyplývajúcich z tohto zmluvného vzťahu (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu).
po dobu, kým sa neodvolá súhlas so spracovaním osobných údajov na marketingové účely, ale nie dlhšie ako 5 rokov, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.
Po uplynutí doby uchovávania prevádzkovateľ osobné údaje vymaže.
 

V.

Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia prevádzkovateľa)

Príjemcami osobných údajov sú tieto osoby: Shoptet, Gopay, dopravcovia, účtovníci, Gosms
podieľajúcich sa na dodávke tovaru/služieb/vykonávaní platieb podľa zmluvy,
poskytovanie služieb prevádzky e-shopu (Shoptet) a ďalších služieb v súvislosti s prevádzkou e-shopu,
poskytovanie marketingových služieb.
Prevádzkovateľ má v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb.

Translated with www.DeepL.com/Translator (free version)

 

VI.

Vaše práva

Podľa podmienok GDPR máte
právo na prístup k vašim osobným údajom v súlade s článkom 15 GDPR,
právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo na obmedzenie spracovania podľa článku 18 GDPR.
Právo na vymazanie osobných údajov podľa článku 17 GDPR.
právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a
právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR.
právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo e-mail prevádzkovateľa uvedený v článku III týchto podmienok.
Máte tiež právo podať sťažnosť na Úrad na ochranu údajov, ak sa domnievate, že boli porušené vaše práva na ochranu údajov.
 

VII.

Podmienky zabezpečenia osobných údajov

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že prijal všetky primerané technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
Prevádzkovateľ prijal technické opatrenia na zabezpečenie uchovávania údajov a osobných údajov v papierovej podobe, najmä antivírusové programy, šifrovanie, zálohovanie a heslá.
Prevádzkovateľ vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.
 

VIII.

Záverečné ustanovenia

Odoslaním objednávky z online objednávkového formulára potvrdzujete, že ste sa oboznámili s podmienkami ochrany údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Súhlas s týmito podmienkami vyjadríte zaškrtnutím políčka súhlasu v online objednávkovom formulári. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
Prevádzkovateľ je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov uverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.
 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 25.5.2018.