Obchodné podmienky

PODMIENKY A USTANOVENIA

 

I.

Základné ustanovenia

 

Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti osôb, najmä predávajúceho a kupujúceho, v súvislosti s predajom tovaru (položiek) v internetovom obchode na adrese kouzelnehry.cz (ďalej aj ako "internetový obchod" a "obchodné podmienky").
 

V súlade s § 1751 a nasl. zákona č. 89/2012 Z. z. Občiansky zákonník (ďalej len "Občiansky zákonník") sú tieto obchodné podmienky neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, ako je definované nižšie. Akékoľvek odchylné ustanovenia v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto podmienok.
 

Predávajúci môže jednostranne zmeniť alebo doplniť znenie Podmienok. Podmienky vrátane ich prípadných neskorších zmien a doplnení nadobúdajú účinnosť ich zverejnením v Internetovom obchode (t. j. na kouzelnehry.cz). Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúcich verzií (znení) Podmienok; Kupujúci je preto viazaný verziou Podmienok účinnou v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, s ktorou vyjadruje súhlas predložením Objednávky, ako je definovaná nižšie.
 

II.

Kontaktné údaje predávajúceho

 

Predávajúceho môžete kontaktovať najmä nasledujúcim spôsobom:
 

E-mail: info@kuzelnehry.sk

Na e-maily zvyčajne odpovedáme do 2 pracovných dní.

Ďalšie kontaktné údaje sú k dispozícii na adrese www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.

III.

Definícia základných pojmov

 

 Nasledujúce pojmy majú v týchto podmienkach nasledujúci význam: 
Predávajúcim je František Kožuch, IČO: 67844197, DIČ: 7803052455, so sídlom Chomutovská 1361, Kadaň, 432 01, Česká republika a adresou dodania tamtiež. Predávajúci je prevádzkovateľom internetového obchodu. 

Kupujúci je spotrebiteľ alebo podnikateľ, ktorý uzatvára kúpnu zmluvu s predávajúcim prostredníctvom internetového obchodu na adrese kouzelnehry.cz. Ak nie je v týchto Obchodných podmienkach v konkrétnom prípade výslovne uvedené inak, pojem "Kupujúci" zahŕňa Kupujúceho spotrebiteľa aj Kupujúceho podnikateľa.

Spotrebiteľ je osoba v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, ktorá pri uzatváraní a plnení Kúpnej zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania. Je to osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby na iné účely ako na účely podnikania s týmito výrobkami alebo službami. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti (podnikateľ).

Kúpna zmluva je uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

Objednávkou sa rozumie objednávka tovaru (vecí) uskutočnená Kupujúcim prostredníctvom internetového obchodu na adrese kouzelnehry.cz. Potvrdenie Objednávky sa spravidla uskutočňuje prostredníctvom potvrdzujúceho e-mailu v zmysle článku IV ods. 7 týchto Obchodných podmienok, ktorý Predávajúci zašle Kupujúcemu na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci použil pri zadávaní Objednávky v Internetovom obchode. Takáto objednávka je pre kupujúceho záväzná.

Predobjednávka je predbežná rezervácia kupujúceho na taký tovar (položky), ktorý predávajúci pravdepodobne v budúcnosti naskladní a určí na ďalší predaj a ktorý predávajúci zároveň umožní kupujúcemu predobjednať v internetovom obchode. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade tovaru určeného na predbežnú objednávku predávajúci v čase predbežnej objednávky nepozná presný dátum dodania, cenu a/alebo akékoľvek iné vlastnosti daného tovaru. Z tohto dôvodu môže predávajúci zmeniť cenu, termín dodania, vlastnosti a akékoľvek iné skutočnosti týkajúce sa tohto (predobjednaného) tovaru, najmä tie, ktoré nie sú predávajúcemu v čase predobjednávky k dispozícii alebo mu nie sú známe, a to až do doby, kým predávajúci tento tovar naskladní a určí ho na ďalší predaj. Predávajúci informuje kupujúceho o zmene ceny alebo iných skutočnostiach, ktoré neboli známe v čase predobjednávky, spravidla e-mailom a kupujúci môže na základe týchto nových informácií predobjednávku zrušiť.

Účet zákazníka má význam uvedený v článku VI týchto Podmienok.
 

Význam pojmov uvedených v odseku 1 tohto článku (ako aj akýchkoľvek iných pojmov uvedených v týchto Podmienkach) zostáva zachovaný, aj keď sú v Podmienkach uvedené malými písmenami alebo v inom tvare alebo čísle, pokiaľ z kontextu a významu Podmienok nevyplýva niečo iné. 

IV.

Objednávka a uzavretie kúpnej zmluvy

 

Kupujúci zadáva Objednávku tovaru v Internetovom obchode týmito spôsobmi: 

 

 Takto vyhotovená a odoslaná (podaná) objednávka sa považuje za záväznú v okamihu doručenia predávajúcemu. 

a) odoslaním Objednávky Predávajúcemu prostredníctvom jeho Zákazníckeho účtu po riadnom vyplnení objednávkového formulára v Internetovom obchode a po prečítaní týchto Obchodných podmienok (vrátane potvrdenia súhlasu Kupujúceho s týmito Obchodnými podmienkami); alebo

b) odoslaním Objednávky Predávajúcemu bez predchádzajúcej registrácie, t. j. bez vytvorenia a/alebo prihlásenia sa do Zákazníckeho účtu, po riadnom vyplnení objednávkového formulára v Internetovom obchode a oboznámení sa s týmito Podmienkami (vrátane potvrdenia súhlasu Kupujúceho s týmito Podmienkami).

Konkrétne si Kupujúci objedná Tovar v Internetovom obchode tak, že vyberie Tovar vrátane jeho množstva ("pridaním do košíka"), následne riadne vyplní viacstupňový objednávkový formulár (obsahujúci najmä dodacie a fakturačné údaje Kupujúceho a výber spôsobu dodania Tovaru a platby za Tovar) a odošle (zašle) Objednávku Predávajúcemu (kliknutím na "Odoslať objednávku"). Kupujúci môže kontrolovať a meniť údaje súvisiace s objednávkou až do okamihu odoslania (odoslania) objednávky predávajúcemu.

Kupujúci zodpovedá za správnosť, aktuálnosť a úplnosť všetkých údajov, ktoré uviedol v rámci zaslanej Objednávky (vrátane údajov vyplývajúcich z údajov týkajúcich sa Zákazníckeho účtu Kupujúceho, ak sa používa); údaje uvedené v Objednávke doručenej Predávajúcemu sa považujú za správne, aktuálne a úplné. Kupujúci je povinný najmä riadne vyplniť objednávkový formulár so všetkými údajmi označenými ako povinné, prečítať si obchodné podmienky a potvrdiť svoj súhlas s nimi (zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu). Akékoľvek osobitné požiadavky, podmienky alebo iné osobitné údaje Kupujúceho uvedené v rámci Objednávkového formulára (napr. v kolónke "poznámka pre Predávajúceho") alebo inak v súvislosti s Objednávkou sa nepovažujú za súčasť Objednávky, a preto sa nestávajú súčasťou Kúpnej zmluvy; nie sú pre Predávajúceho záväzné a nevznikajú z nich žiadne záväzky.

Náklady, ktoré vzniknú Kupujúcemu v súvislosti s realizáciou a odoslaním Objednávky a uzatvorením Kúpnej zmluvy (t. j. napr. náklady na komunikáciu s Predávajúcim), znáša Kupujúci. Tieto náklady sa nesmú líšiť od bežnej základnej sadzby komunikácie pre predávajúceho ako subjekt pôsobiaci v Českej republike.

Predávajúci vyjadruje svoju vôľu uzavrieť kúpnu zmluvu umiestnením ponuky na predaj tovaru a/alebo služieb v internetovom obchode za podmienok (najmä cenových a iných) tam uvedených, t. j. na internetovej stránke www.kouzelnehry.cz, a v súlade s týmito obchodnými podmienkami. Ak nie je v týchto obchodných podmienkach uvedené inak, k uzavretiu kúpnej zmluvy dochádza okamihom doručenia (záväznej) objednávky kupujúceho predávajúcemu. Od tohto okamihu majú kupujúci a predávajúci vzájomné práva a povinnosti vymedzené v kúpnej zmluve a v týchto obchodných podmienkach, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. K uzatvoreniu kúpnej zmluvy však nedôjde, ak Objednávka obsahuje údaje, na základe ktorých môže mať Predávajúci oprávnené pochybnosti o skutočnej totožnosti Kupujúceho alebo o vážnosti prejavu vôle Kupujúceho uzavrieť kúpnu zmluvu a/alebo ak sa Objednávka týka tovaru, ktorý je v Internetovom obchode prezentovaný so zjavnými chybami, najmä pokiaľ ide o jeho cenu alebo iné vlastnosti. V takomto prípade sa na e-mailové potvrdenie v zmysle odseku 7 tohto článku neprihliada; v takomto prípade predávajúci spravidla kontaktuje kupujúceho za účelom ďalšieho rokovania o obsahu kúpnej zmluvy a jej prípadnom uzatvorení.

Bezodkladne po prijatí Objednávky zašle Predávajúci Kupujúcemu potvrdenie o prijatí Objednávky (v týchto Obchodných podmienkach označované aj ako "E-mailové potvrdenie") na e-mailovú adresu, ktorú Kupujúci uviedol v Objednávke tovaru v Internetovom obchode. E-mailové potvrdenie sa považuje za potvrdenie prijatia Objednávky Kupujúceho Predávajúcim, ako aj za potvrdenie príslušnej Kúpnej zmluvy medzi Predávajúcim a Kupujúcim uzatvorenej postupom podľa odseku 6 tohto článku; E-mailové potvrdenie so všetkými prílohami sa tak v tomto smere považuje za listinu (kópiu) s obsahom Kúpnej zmluvy v zmysle § 1822 ods. 2 Občianskeho zákonníka, ako aj za potvrdenie v zmysle § 1827 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka. Kópia aktuálnych obchodných podmienok predávajúceho (t. j. týchto obchodných podmienok) tvorí prílohu e-mailového potvrdenia.

Predávajúci spravidla neumožňuje predobjednávky v internetovom obchode. V prípade, že je takáto predbežná objednávka povolená, ustanovenia týchto podmienok vzťahujúce sa na objednávku sa uplatňujú primerane.

V.

Informácie o tovare a cenách

Prezentácia všetkého tovaru v Internetovom obchode má len informatívny charakter a Predávajúci nie je povinný v súlade s týmito Obchodnými podmienkami uzavrieť kúpnu zmluvu na takto prezentovaný tovar alebo môže v súlade s týmito Obchodnými podmienkami od takejto zmluvy odstúpiť. Prezentáciu tovaru v internetovom obchode je preto potrebné vnímať ako katalóg tovaru, ktorý predávajúci bežne dodáva, s orientačnými údajmi o dostupnosti tohto tovaru a údajmi o hlavných vlastnostiach tovaru. Predávajúci nezodpovedá za okamžitú dostupnosť tovaru prezentovaného v Internetovom obchode; rozhodujúcou cenou pre určenie kúpnej ceny tovaru je cena zobrazená vo webovom rozhraní Internetového obchodu v čase odoslania Objednávky, ak nie je v týchto Obchodných podmienkach uvedené inak.
 

Ceny tovaru v internetovom obchode kuzelnehry.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH).
 

Prehľad spôsobov dopravy tovaru je uvedený v internetovom obchode v časti Ceny dopravy (https://www.kouzelnehry.cz/ceny_dopravy) a tiež v objednávkovom formulári. Prehľad spôsobov úhrady kúpnej ceny tovaru je uvedený v internetovom obchode v časti Možnosti platby (https://www.kouzelnehry.cz/moznosti_platby/) a tiež v rámci objednávkového formulára.
 

Akékoľvek zľavy z kúpnej ceny tovaru v internetovom obchode nie je možné navzájom kombinovať.
 

VI.

Účet zákazníka

 

Na základe registrácie kupujúceho v internetovom obchode má kupujúci prístup k svojmu zákazníckemu účtu. Prostredníctvom zákazníckeho účtu môže kupujúci v internetovom obchode zadať objednávku tovaru, pričom kupujúci spravidla nemusí (opätovne) zadávať niektoré údaje, ktoré už uviedol pri registrácii a/alebo správe svojho zákazníckeho účtu v objednávkovom formulári. Zákaznícky účet môže obsahovať aj ďalšie funkcie súvisiace s používaním Internetového obchodu Kupujúcim (napr. prehľad predchádzajúcich objednávok, vernostné zľavy atď.). Existencia Zákazníckeho účtu nie je podmienkou pre objednávanie tovaru v Internetovom obchode.

Kupujúci zodpovedá za správnosť a aktuálnosť všetkých údajov, ktoré poskytol pri registrácii zákazníckeho účtu a/alebo jeho následnej správe. Údaje poskytnuté kupujúcim v rámci zákazníckeho účtu sa považujú za správne, aktuálne a úplné.

Prístup k zákazníckemu účtu je zabezpečený používateľským menom (prípadne vo forme aktívnej e-mailovej adresy kupujúceho) a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách, ktoré umožňujú prístup tretích strán k jeho zákazníckemu účtu, a v maximálnej možnej miere zabezpečiť, aby bezpečnosť prístupu k zákazníckemu účtu neporušila žiadna tretia strana. V tejto súvislosti predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek zneužitie zákazníckeho účtu treťou stranou.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť tretej osobe používať zákaznícky účet.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek zrušiť zákaznícky účet bez udania dôvodu. To platí najmä v prípade, ak kupujúci dlhodobo nepoužíva zákaznícky účet (t. j. zvyčajne najmenej dvanásť po sebe nasledujúcich mesiacov) a/alebo ak kupujúci porušil alebo porušuje kúpnu zmluvu alebo tieto obchodné podmienky. Kupujúci berie na vedomie, že nemá žiadne práva k zákazníckemu účtu, a preto mu v dôsledku jeho zrušenia nevznikne žiadna škoda.

Kupujúci môže kedykoľvek požiadať predávajúceho o zrušenie svojho zákazníckeho účtu, zvyčajne e-mailom na adresu info@kouzelnehry.cz; predávajúci je povinný takejto žiadosti vyhovieť. Kupujúci berie na vedomie, že spracovanie žiadosti o zrušenie zákazníckeho účtu zo strany predávajúceho môže zahŕňať overenie totožnosti kupujúceho alebo inú potrebnú súčinnosť kupujúceho.

Kupujúci berie na vedomie, že zákaznícky účet (nie však internetový obchod ako taký) nemusí byť dostupný nepretržite, najmä s ohľadom na nevyhnutnú údržbu príslušného technického vybavenia predávajúceho a/alebo tretích strán.

 

VII.

Platobné podmienky a dodanie tovaru

 

Objednaný tovar bude odoslaný a dodaný kupujúcemu čo najskôr podľa jeho dostupnosti a prevádzkových možností predávajúceho, zvyčajne do troch (3) pracovných dní od prijatia riadnej objednávky predávajúcim a/alebo od jej zaplatenia kupujúcim (v závislosti od zvoleného spôsobu platby). V prípade dodania tovaru mimo Českej republiky je dodacia lehota zvyčajne dlhšia. Kupujúci bude včas informovaný o akomkoľvek podstatnom predĺžení dodacej lehoty. O odoslaní tovaru je Kupujúci spravidla informovaný na e-mailovú adresu, ktorú uviedol v Objednávke tovaru v Internetovom obchode.

Tovar sa považuje za dodaný doručením na adresu uvedenú Kupujúcim v jeho Objednávke v Internetovom obchode, alebo doručením na iné miesto určené v tejto súvislosti Kupujúcim, alebo doručením Kupujúcemu a/alebo osobe poverenej Kupujúcim v prevádzke Predávajúceho (pri osobnom prevzatí tovaru na príslušnom odbernom mieste, t.j. najmä v prevádzke Predávajúceho).

Predávajúci dodáva tovar len v rámci Českej republiky a Slovenskej republiky.

Kupujúci si konkrétny spôsob dodania tovaru zvolí pred odoslaním Objednávky v rámci objednávkového formulára v Internetovom obchode. Kupujúci znáša všetky náklady na dopravu alebo dodanie tovaru; tieto náklady sa líšia v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy. Prehľad spôsobov dopravy tovaru je uvedený v internetovom obchode v časti Ceny dopravy (https://www.kouzelnehry.cz/ceny_dopravy) a tiež v objednávkovom formulári. V prípade, že sa kupujúci a predávajúci výslovne písomne dohodnú na inom osobitnom spôsobe prepravy, nesie kupujúci riziko (t. j. najmä riziko poškodenia tovaru) a akékoľvek dodatočné náklady spojené s týmto iným spôsobom prepravy.

Ak je predávajúci podľa objednávky alebo kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim, kupujúci prevezme tovar pri jeho dodaní. V prípade, že z dôvodov na strane Kupujúceho je potrebné dodať tovar opakovane alebo iným spôsobom, ako je uvedené v Kúpnej zmluve (a následne v Objednávke), je Kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru alebo náklady spojené s iným spôsobom dodania.

Kupujúci je povinný pri prevzatí tovaru od dopravcu (prepravcu) skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad to bezodkladne oznámiť dopravcovi. V prípade, že sa zistí, že obal tovaru je poškodený, čo naznačuje, že so zásielkou bolo manipulované, kupujúci nie je povinný zásielku od dopravcu (prepravcu) prevziať. V prípade mechanického poškodenia obalu výrobku a/alebo samotného výrobku je kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný spísať v prítomnosti dopravcu (prepravcu) zápis o poškodení zásielky a nechať si túto skutočnosť písomne potvrdiť od dopravcu (prepravcu; obdobný postup sa odporúča aj kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom). Na základe takéhoto záznamu sa takémuto kupujúcemu poskytne primeraná zľava alebo sa mu dodá nový tovar. Podpisom dodacieho listu (a/alebo iného podobného dokladu) prepravcovi (prepravcovi) kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom, súhlasí s prevzatím tovaru a potvrdzuje, že tovar bol doručený mechanicky nepoškodený.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k Tovaru úplným zaplatením kúpnej ceny Predávajúcemu (vrátane nákladov na doručenie a nákladov na zvolený spôsob platby) a prevzatím Tovaru. Zodpovednosť za náhodné zničenie, poškodenie alebo stratu tovaru prechádza na kupujúceho okamihom prevzatia tovaru alebo okamihom, keď bol kupujúci povinný tovar prevziať, ale v rozpore s kúpnou zmluvou tak neurobil.

Konkrétny spôsob úhrady kúpnej ceny za tovar si kupujúci zvolí pred odoslaním objednávky pri vypĺňaní objednávkového formulára v internetovom obchode. Prehľad spôsobov úhrady kúpnej ceny za Tovar je uvedený v Internetovom obchode v časti Možnosti platby (https://www.kouzelnehry.cz/moznosti_platby/) a tiež v rámci Objednávkového formulára. Predávajúci vystaví kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Daňový doklad sa zvyčajne prikladá k dodanému tovaru.

Ak v prípade platby bankovým prevodom Kupujúci nezaplatí za Objednávku do štrnástich (14) dní od jej uskutočnenia, Predávajúci je oprávnený odstúpiť od príslušnej Kúpnej zmluvy (a tým "zrušiť" uvedenú Objednávku).

Použitím platobnej metódy "Twisto" sprostredkovanej predávajúcim a poskytovanej spoločnosťou Twisto payments a.s., IČO: 016 15 165, so sídlom Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, zapísaná v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 19085, kupujúci berie na vedomie a súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami spoločnosti Twisto(https://www.twisto.cz/podminky/) a ďalej berie na vedomie Pravidlá spracovania osobných údajov spoločnosti Twisto (https://www. twisto.cz/podminky/zpracovavani-udaju) a zaväzuje sa ich dodržiavať a kupujúci výslovne súhlasí s postúpením pohľadávky predávajúceho na zaplatenie celkovej kúpnej ceny (vrátane prípadných nákladov na dopravu a iných nákladov) objednaného tovaru na spoločnosť Twisto. 

 

VIII.

Odstúpenie od zmluvy

 

 Predávajúci aj Kupujúci môžu kedykoľvek odstúpiť od Kúpnej zmluvy, a to ako od celku, tak aj od jej časti, na základe zákonných dôvodov pre odstúpenie od Zmluvy, najmä podľa ustanovení Občianskeho zákonníka.

Predávajúci je tiež oprávnený kedykoľvek pred dodaním tovaru kupujúcemu odstúpiť od kúpnej zmluvy, a to úplne alebo čiastočne, aj z niektorého z nasledujúcich dôvodov:
(a) ak tovar nie je dostupný v objednanom množstve alebo sortimente (t. j. ak ho predávajúci nemá aktuálne "na sklade"), bez ohľadu na príčinu tejto nedostupnosti; a/alebo

b) ak sa tovar za akciovú cenu (zľavu) objedná v množstve väčšom, ako by sa považovalo za obvyklé pre individuálne potreby jedného kupujúceho, ak by bol kupujúci bežným spotrebiteľom (ale bez ohľadu na to, či kupujúci v danom prípade skutočne je alebo nie je spotrebiteľom); a/alebo

(c) ak Predávajúci nie je schopný z dôvodov na strane tretích osôb a/alebo vonkajších okolností dodať Tovar Kupujúcemu v lehote primeranej okolnostiam a za podmienok (najmä materiálnych, ale aj iných), ktoré od neho možno primerane požadovať a/alebo ak sa ukáže, že Kupujúci porušil Kúpnu zmluvu; a/alebo

d) ak bola cena objednaného tovaru (a/alebo údaj o iných podstatných vlastnostiach tovaru) v Internetovom obchode uvedená zjavne nesprávne (t. j. ak bola cena zjavne iná, ako je pre tento druh tovaru obvyklé); Kupujúci berie na vedomie, že v takomto prípade nie je predávajúci povinný dodať kupujúcemu príslušný tovar a/alebo služby za takúto nesprávnu cenu, a to ani v prípade, ak bolo kupujúcemu zaslané e-mailové potvrdenie v súlade s týmito Podmienkami, a to ani bez toho, aby bol predávajúci povinný odstúpiť od kúpnej zmluvy výslovným prejavom vôle, keďže kúpna zmluva sa v takomto prípade nepovažuje za uzavretú (predávajúci však môže formálne odstúpiť od kúpnej zmluvy aj v takomto prípade, aby sa predišlo pochybnostiam); v takom prípade predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o takejto nesprávnej cene (a/alebo iných vlastnostiach tovaru) a prípadne predávajúci bez zbytočného odkladu informuje kupujúceho o nesprávnej cene (a/alebo iných vlastnostiach tovaru). takáto zmenená ponuka sa považuje za nový návrh novej Kúpnej zmluvy a takáto nová Kúpna zmluva bude v takomto prípade uzavretá potvrdením jej prijatia zo strany Kupujúceho na e-mailovú adresu Predávajúceho.

Predávajúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy napr. prostredníctvom oznámenia o odstúpení od zmluvy zaslaného kupujúcemu e-mailom. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy zo strany predávajúceho z niektorého z dôvodov podľa odseku 2 tohto článku je predávajúci povinný do štrnástich (14) dní od oznámenia o odstúpení od kúpnej zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky peňažné prostriedky vrátane nákladov na dodanie príslušného tovaru, ktoré od neho prijal na základe (zrušenej) kúpnej zmluvy, a to rovnakým spôsobom (alebo na rovnaké číslo účtu kupujúceho), ako ich prijal, alebo spôsobom určeným kupujúcim.
 

Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy uzavretej prostredníctvom internetového obchodu kouzelnehry.cz bez uvedenia dôvodu do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Ak je predmetom Kúpnej zmluvy niekoľko druhov tovaru a/alebo dodávka viacerých častí tovaru, uvedená štrnásťdňová lehota začína plynúť odo dňa prijatia poslednej takejto dodávky tovaru. Ak je predmetom kúpnej zmluvy pravidelne sa opakujúca dodávka tovaru, uvedená štrnásťdňová lehota začína plynúť odo dňa prijatia prvej takejto dodávky tovaru.
 

Ak kupujúci uplatní svoje právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy vo vzťahu k predávajúcemu, je povinný tak urobiť písomne na adresu sídla predávajúceho a/alebo prostredníctvom e-mailu info@kouzelnehry.cz; na tieto účely je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe tovaru, vo vzťahu ku ktorému odstupuje od príslušnej kúpnej zmluvy (t. j. Objednávka, resp. kúpna zmluva ako taká), spravidla prostredníctvom riadnej identifikácie príslušnej Objednávky, resp. kúpnej zmluvy a predložením ďalších dokladov súvisiacich s nákupom alebo dodaním príslušného tovaru (napr. daňový doklad, dodací list, výpis z bankového účtu a pod.). Kupujúci - spotrebiteľ môže použiť aj vzorový formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy, ktorý je súčasťou týchto podmienok; použitie vzorového formulára na odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je pre kupujúceho - spotrebiteľa povinné.Lehota na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle odseku 4 tohto článku je zachovaná, ak kupujúci - spotrebiteľ zašle pred uplynutím danej lehoty predávajúcemu riadne vyhlásenie o odstúpení od kúpnej zmluvy spôsobom uvedeným v tomto ustanovení.

 

 1. Ak kupujúci odstúpil od kúpnej zmluvy, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy, vrátiť predávajúcemu tovar, na ktorý sa vzťahujú účinky odstúpenia od zmluvy, a to spôsobom primeraným povahe tovaru. Kupujúci ďalej znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu bez ohľadu na spôsob alebo náklady takéhoto vrátenia (t. j. vrátane prípadov, keď daný tovar nemožno vzhľadom na jeho povahu vrátiť bežnou poštovou cestou).
   

  Ak Kupujúci odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci vráti Kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, všetky peňažné prostriedky, ktoré od neho prijal na úhradu kúpnej ceny príslušného Tovaru, ktorého sa účinky odstúpenia od zmluvy týkajú (vrátane nákladov na dodanie Tovaru Kupujúcemu, vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý mal Kupujúci k dispozícii v čase objednania Tovaru), a to rovnakým spôsobom (rovnakým spôsobom platby), akým ho od Kupujúceho prijal, ak sa Predávajúci s Kupujúcim nedohodne inak a Kupujúcemu tým nevzniknú dodatočné náklady. Tým nie je dotknutý odsek 8 tohto článku.
   

  Ak Kupujúci akýmkoľvek spôsobom odstúpi od Kúpnej zmluvy, Predávajúci nie je povinný vrátiť Kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky, kým Kupujúci riadne neodovzdá (nevráti) Predávajúcemu všetok Tovar, ktorého sa účinky odstúpenia týkajú a/alebo nepreukáže, že takýto Tovar Predávajúcemu riadne odoslal.
   

  Kupujúci-spotrebiteľ zodpovedá predávajúcemu za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, na ktoré sa vzťahujú účinky odstúpenia od zmluvy, len v rozsahu, v akom je toto zníženie spôsobené zaobchádzaním s týmto tovarom spôsobom nevhodným vzhľadom na jeho povahu a vlastnosti. Zodpovednosť kupujúceho - podnikateľa je neobmedzená.
   

  Kupujúci je povinný vrátiť predávajúcemu všetok tovar, na ktorý sa vzťahujú účinky odstúpenia od zmluvy, pokiaľ možno nepoškodený, nenosený a neznečistený a podľa možnosti v pôvodnom (nepoškodenom) obale. Predávajúci je oprávnený jednostranne započítať akýkoľvek nárok na náhradu škody spôsobenej na takto vrátenom tovare (ak bola spôsobená porušením povinností kupujúceho) proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny tohto tovaru.
   

  Ak predávajúci poskytne kupujúcemu spolu s objednaným tovarom dar ("dar"; t.j. taký tovar nad rámec objednávky kupujúceho, ktorého kúpnu cenu kupujúci predávajúcemu nevracia), príslušná darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim sa uzatvára s podmienkou, že ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, takáto darovacia zmluva vo vzťahu k takémuto daru zaniká a kupujúci je povinný takto poskytnutý dar spolu s tovarom vrátiť predávajúcemu.
   

  Kupujúci je ďalej oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy za podmienok uvedených v článku IX týchto podmienok.

 

 1. Kupujúci ďalej nie je oprávnený odstúpiť od Kúpnej zmluvy v zmysle tohto článku týchto Obchodných podmienok, ak sa Kúpna zmluva uplatňuje:
  (a) poskytnutie služieb, ak boli poskytnuté s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a ak predávajúci pred uzavretím zmluvy oznámil kupujúcemu, že v takom prípade nemá právo odstúpiť od zmluvy, a/alebo

  (b) dodanie tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávislých od vôle predávajúceho a ktoré môžu nastať počas lehoty na odstúpenie od zmluvy; a/alebo

  c) dodanie alkoholických nápojov, ktoré môžu byť dodané až po uplynutí tridsiatich (30) dní a ktorých cena závisí od výkyvov na finančnom trhu nezávisle od vôle predávajúceho; a/alebo

  d) dodanie tovaru, ktorý bol upravený kupujúcim alebo pre kupujúceho; a/alebo

  e) dodávky tovaru podliehajúceho skaze a tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom; a/alebo

  f) dodanie tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a ktorý nie je možné z hygienických dôvodov vrátiť, a/alebo

  g) dodanie zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak kupujúci poškodil ich pôvodný obal, a/alebo

  h) doručovanie novín, periodík alebo časopisov a/alebo

  i) dodanie digitálneho obsahu, ak nebol dodaný na hmotnom nosiči a ak bol dodaný s predchádzajúcim výslovným súhlasom kupujúceho pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy; a/alebo

  j) v iných prípadoch vyplývajúcich pre Kupujúceho z platných právnych predpisov, okrem iného vrátane § 1837 Občianskeho zákonníka.

 

 1. IX.

  Práva z chybného plnenia a reklamácie

   

  Práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho týkajúce sa práv z vadného plnenia sa riadia platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, t. j. najmä Občianskym zákonníkom v platnom znení.

  Predávajúci zodpovedá kupujúcemu - spotrebiteľovi, že tovar, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, nemá pri prevzatí kupujúcim vady, t. j. že nie je v rozpore s kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu-spotrebiteľovi najmä za to, že v čase prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom:

  (a) tovar má vlastnosti dohodnuté medzi Predávajúcim a Kupujúcim, a ak takáto dohoda neexistuje, že tovar má vlastnosti výslovne opísané v danom kontexte Predávajúcim a/alebo vlastnosti, ktoré Kupujúci mohol rozumne očakávať s ohľadom na povahu tovaru a spôsob jeho prezentácie v Internetovom obchode; a že

  (b) tovar je vhodný na účel, ktorý predávajúci výslovne uvádza pre jeho použitie a/alebo na ktorý sa tovar tohto druhu bežne používa, a

  (c) tovar zodpovedá svojou kvalitou alebo spracovaním dohodnutej vzorke alebo exempláru, ak bola kvalita alebo spracovanie určené na základe dohodnutej vzorky alebo exemplára (čo však zvyčajne neplatí v prípade spôsobu predaja tovaru v internetovom obchode); a že

  (d) tovar má množstvo, mieru alebo hmotnosť zodpovedajúcu kúpnej zmluve alebo prípadne objednávke tohto kupujúceho a že

  e) Tovar spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov.
   

  Ak má tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, pri prevzatí Kupujúcim - spotrebiteľom vady v zmysle týchto Podmienok, t.j. ak tovar pri prevzatí Kupujúcim - spotrebiteľom nie je v súlade s Kúpnou zmluvou, má Kupujúci - spotrebiteľ právo, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu uviedol tovar (vec) do stavu zodpovedajúceho Kúpnej zmluve, a to podľa voľby Kupujúceho - spotrebiteľa buď výmenou tovaru (veci) za nový, alebo jeho opravou. Ak takýto postup nie je možný vzhľadom na povahu tovaru alebo jeho vady, je kupujúci oprávnený požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo odstúpiť od príslušnej kúpnej zmluvy v rozsahu reklamovaného tovaru (za podmienok uvedených v odseku 5 tohto článku). To neplatí v prípadoch vyplývajúcich z týchto Podmienok a/alebo ak kupujúci-spotrebiteľ o uvedenom nesúlade s kúpnou zmluvou vedel pred jej uzavretím a/alebo ho spôsobil.

   

  Právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v zmysle ods. 3 tohto článku má kupujúci - spotrebiteľ len v prípade, ak vytýkaná vada tovaru je podstatným porušením kúpnej zmluvy a/alebo ak kupujúci - spotrebiteľ nemôže tovar riadne užívať pre opakovaný výskyt tej istej vady tovaru napriek jej predchádzajúcej oprave predávajúcim a/alebo v prípade veľkého počtu opakujúcich sa vád tovaru, ktoré najmä úplne znemožňujú jeho riadne užívanie a/alebo opravu

  Ak sa vada tovaru, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, prejaví do šiestich (6) mesiacov od prevzatia tovaru kupujúcim-spotrebiteľom, platí vyvrátiteľná domnienka, že tovar bol vadný už pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci - spotrebiteľ je oprávnený uplatniť u predávajúceho právo z vady, ktorá sa vyskytne na spotrebnom tovare, ktorý je predmetom kúpnej zmluvy, v lehote dvadsiatich štyroch (24) mesiacov od jeho prevzatia kupujúcim. Toto ustanovenie sa neuplatní, ak vada vyplýva z povahy predmetného tovaru a/alebo vo vzťahu k/na (i) tovar predávaný za zníženú cenu z dôvodu existencie vady predmetného tovaru, a to v rozsahu vady, pre ktorú bola znížená cena dohodnutá, (ii) opotrebovaný tovar, ktorého opotrebenie bolo spôsobené jeho bežným používaním, a (iii) tovar predávaný ako použitý a/alebo opotrebovaný tovar, a to v rozsahu vady zodpovedajúcej miere používania a/alebo opotrebenia, ktorú mal predmetný tovar pri prevzatí týmto kupujúcim.
 2. Kupující uplatňuje reklamaci zboží u Prodávajícího, a to tak, že společně s reklamovaným zbožím (které Kupující doručí Prodávajícímu v kompletní podobě a ideálně i s původním obalem a dalšími doklady, včetně případných návodů a dalších obdobných součástí zboží, není-li předmětem reklamace absence zboží anebo jeho části a/nebo nedohodne-li se s Prodávajícím jinak) sdělí Kupující písemně Prodávajícímu své osobní údaje a detaily o Objednávce, na jejímž základě mu bylo reklamované zboží doručeno, detailní popis důvodu reklamace, včetně návrhu na její řešení, a to vše ideálně ve formě vyplněného reklamačního listu, jehož vzor tvoří přílohu těchto Podmínek.


 3. Kupujúci je povinný dodať tovar (vec), ktorý je predmetom reklamácie, na adresu František Kožuch - Kouzelné hry, areál Elektrozdvih, Chomutovská 1361, Kadaň 432 01, Česká republika, ak sa kupujúci a predávajúci nedohodnú inak. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, keď je prejav vôle kupujúceho uplatniť právo z vadného plnenia spolu s reklamovaným tovarom (vecami) riadne doručený predávajúcemu. Predávajúci je povinný potvrdiť kupujúcemu uplatnenie príslušnej reklamácie; takéto potvrdenie predávajúceho o uplatnení reklamácie obsahuje dátum uplatnenia reklamácie, jej obsah a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie. Po vybavení reklamácie akýmkoľvek spôsobom predávajúci vydá kupujúcemu aj potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie vrátane potvrdenia o prípadnej oprave tovaru (veci) a dobe jej trvania alebo o dôvodoch zamietnutia reklamácie predávajúcim.

  Predávajúci alebo ním poverená osoba rozhodne o spôsobe vybavenia reklamácie ihneď po jej uplatnení u predávajúceho, v zložitých prípadoch spravidla do troch (3) pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie u predávajúceho. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady tovaru (veci), ktorá je predmetom reklamácie. Reklamácie vrátane odstránenia vád musia byť v spotrebiteľských veciach vybavené bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) dní odo dňa uplatnenia reklamácie, ak sa predávajúci nedohodne s kupujúcim - spotrebiteľom na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie kúpnej zmluvy, pre ktoré je kupujúci - spotrebiteľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v rozsahu, v akom sa týka tovaru (vecí), ktorý je predmetom reklamácie.

   

  Kupujúcemu nevzniká právo z vadného plnenia, ak Kupujúci vedel (a/alebo mal vedieť, najmä s ohľadom na prezentáciu tovaru v Internetovom obchode) pred uskutočnením Objednávky, že príslušný objednaný tovar je vadný, alebo ak Kupujúci spôsobil vadu tovaru priamo a/alebo prostredníctvom iných osôb.

  V prípade oprávnenej reklamácie tovaru podľa tohto článku týchto obchodných podmienok má kupujúci - spotrebiteľ nárok na náhradu primeraných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s reklamáciou. Toto právo môže kupujúci-spotrebiteľ uplatniť u predávajúceho do jedného (1) mesiaca po uplynutí príslušnej reklamačnej lehoty.

   

  Práva a povinnosti kupujúceho a predávajúceho týkajúce sa práv z vadného plnenia sa ďalej riadia Občianskym zákonníkom, najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka v platnom znení a ustanoveniami zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej aj ako "zákon o ochrane spotrebiteľa").

 

X.

Dodávka

 

Predávajúci a kupujúci si môžu navzájom doručovať všetku písomnú korešpondenciu písomne a/alebo elektronickou poštou, ak nie je v týchto podmienkach výslovne uvedené inak.

Príslušná korešpondencia zaslaná kupujúcim predávajúcemu elektronicky sa považuje za riadne odoslanú a doručenú len vtedy, ak bola odoslaná a doručená na adresu info@kouzelnehry.cz, ak sa predávajúci a kupujúci písomne nedohodnú inak.

Príslušná korešpondencia zaslaná Predávajúcim Kupujúcemu elektronicky sa považuje za riadne odoslanú a doručenú len vtedy, ak bola odoslaná a doručená na e-mailovú adresu uvedenú v Zákazníckom účte a/alebo Objednávke Kupujúceho, pokiaľ sa Predávajúci a Kupujúci písomne nedohodnú inak.
 

XI.

Mimosúdne riešenie sporov

 

Podľa zákona o ochrane spotrebiteľa má kupujúci - spotrebiteľ právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy. Na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869, adr@coi.cz, www.adr.coi.cz. Kupujúci - spotrebiteľ môže podať návrh na začatie príslušného konania prostredníctvom webového formulára na uvedenej webovej stránke.

V súvislosti so sporom podľa odseku 1 tohto článku môže kupujúci-spotrebiteľ využiť aj platformu pre riešenie sporov online zriadenú Európskou komisiou na adrese ec.europa.eu/consumers/odr. Kupujúci-spotrebiteľ môže využiť aj Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www. evropskyspotrebitel.cz, ktorý je v tejto súvislosti kontaktným miestom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 z 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov online, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2006/2004 a smernica 2009/22/ES (nariadenie o riešení spotrebiteľských sporov online).

Predávajúci je oprávnený predávať tovar na základe živnostenského oprávnenia. Kontrolu obchodu vykonáva v rámci svojich právomocí príslušný živnostenský úrad. Česká obchodná inšpekcia vykonáva okrem iného dohľad nad dodržiavaním zákona o ochrane spotrebiteľa vo vymedzenom rozsahu.

Predávajúci zabezpečuje vybavovanie sťažností spotrebiteľov (t. j. najmä kupujúceho, ak je spotrebiteľom) zaslaných na e-mailovú adresu predávajúceho info@kouzelnehry.cz. Predávajúci zašle informáciu o vybavení reklamácie na e-mailovú adresu reklamujúceho spotrebiteľa.

 

XII.

Zásady ochrany osobných údajov

 

Predávajúci plní svoju informačnú povinnosť voči Kupujúcemu (t.j. Kupujúcemu - spotrebiteľovi) v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) v súvislosti so spracúvaním osobných údajov Kupujúceho na účely plnenia Kúpnej zmluvy a jej dojednávania, na účely používania www. kouzelnehry.cz na účely použitia osobných údajov kupujúceho na účely plnenia zákonných povinností predávajúceho, ako aj na účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho, plní predávajúci prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je dostupný na: https://www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.
 

XIII.

Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie súborov cookie

 

Kupujúci súhlasí v súlade s ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti) v znení neskorších predpisov so zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu alebo telefónne číslo kupujúceho. Predávajúci si plní svoju informačnú povinnosť voči kupujúcemu v zmysle článku 13 GDPR súvisiacu so spracúvaním osobných údajov kupujúceho na účely zasielania obchodných oznámení prostredníctvom osobitného dokumentu, ktorý je dostupný na: https://www.kouzelnehry.cz/ochrana_osobnich_udaju.

Kupujúci súhlasí s ukladaním súborov cookie do svojho počítača. V prípade, že nákup na webovej stránke (t. j. v rámci internetového obchodu na www.kouzelnehry.cz) je možné uskutočniť a záväzky predávajúceho vyplývajúce z kúpnej zmluvy plniť bez ukladania súborov cookies na počítači kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať. 

 

XIV.

Záverečné ustanovenia

 

Všetky právne vzťahy vzniknuté na základe alebo v súvislosti s používaním internetového obchodu, vrátane webovej stránky www.kouzelnehry.cz, vrátane všetkých dojednaní medzi predávajúcim a kupujúcim, vrátane najmä kúpnej zmluvy, sa riadia právnym poriadkom Českej republiky bez ohľadu na to, kde bol prístup na uvedenú webovú stránku uskutočnený. T. j. ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, v každom prípade sa riadi právom Českej republiky. Tým nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

Kúpna zmluva sa uzatvára v českom jazyku.

Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle § 1826 ods. 1 písm. e) Občianskeho zákonníka.

Všetky práva k obsahu webovej stránky predávajúceho (t. j. najmä webovej stránky www.kouzelnehry.cz, na ktorej je prevádzkovaný internetový obchod) vrátane všetkých jej súčastí patria predávajúcemu. V tejto súvislosti predávajúci vlastní okrem iného všetky autorské práva k obsahu vyššie uvedenej webovej stránky vrátane všetkých jej súčastí, vrátane najmä práv k logám a iným grafickým prvkom internetového obchodu; predávajúci vlastní aj všetky práva k názvu internetového obchodu "Magic Games" ako takému. Predávajúci neumožňuje bez predchádzajúceho výslovného písomného súhlasu Predávajúceho akékoľvek použitie vyššie uvedeného obsahu webovej stránky Predávajúceho (t.j. najmä webovej stránky www.kouzelnehry.cz, na ktorej je prevádzkovaný Internetový obchod), vrátane všetkých jej súčastí, komukoľvek a v akomkoľvek rozsahu.

Predávajúci nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú komukoľvek v súvislosti s používaním internetovej stránky www.kouzelnehry.cz alebo Internetového obchodu ako takého, najmä ak je spôsobená zásahom inej osoby ako Predávajúceho do obsahu internetovej stránky Predávajúceho (t.j. najmä internetovej stránky www.kouzelnehry.cz) a/alebo v dôsledku jej používania v rozpore s jej obvyklým účelom. Kupujúci nie je oprávnený pri používaní Internetového obchodu používať žiadne postupy, ktoré by mohli nepriaznivo ovplyvniť jeho prevádzku alebo funkčnosť, alebo prevádzku alebo funkčnosť webovej stránky www.kouzelnehry.cz, a nesmie vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu a/alebo tretím osobám umožniť zasahovať do softvérovej zložky Internetového obchodu alebo ju používať.

Kupujúci týmto preberá nebezpečenstvo zmeny okolností v zmysle § 1765 ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Predávajúci archivuje záznam Kúpnej zmluvy v elektronickej podobe; prístup ku Kúpnej zmluve ako takej v zmysle § 1826 ods. 1 písm. a) Občianskeho zákonníka nie je povolený; tým nie je dotknuté ustanovenie článku IV ods. 7 týchto Podmienok.

Predávajúci je oprávnený kedykoľvek (jednostranne) zmeniť alebo doplniť znenie týchto podmienok. Tým však nie sú dotknuté práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho vyplývajúce z predchádzajúceho znenia podmienok, ako vyplýva z článku I. týchto podmienok.

Vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy a vzorový formulár na sťažnosť sú priložené k podmienkam.

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť 4. júna 2020.

 

 

 

 

Příloha č. 1:    Vzor oznámení odstoupení od smlouvy

 

František Kožuch – Kouzelnehry.cz
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

Kopie e-mailem na: info@kouzelnehry.cz

 

 Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od kupní smlouvy týkající se tohoto zboží zakoupeného v Internetovém obchodu na www.kouzelnehry.cz:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Číslo objednávky zboží: ………………………………

 

 

Datum objednání zboží: ………………………………

 

 

Datum obdržení́ zboží: ………………………………

 


Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele:
………………………………

 


Adresa kupujícího – spotřebitele:
………………………………………………………………

 

 

Datum: ………………………………

 


Podpis kupujícího – spotřebitele:
………………………………

 

 


 

Příloha č. 2:    Vzor reklamačního listu

 

František Kožuch – Kouzelnehry.cz
Chomutovská 1361
432 01  Kadaň
Česká republika

Kopie e-mailem na: info@kouzelnehry.cz

 

Reklamační list

 

Prodávající: František Kožuch, IČ: 67844197, DIČ: 7803052455, se sídlem Chomutovská 1361, Kadaň, 432 01, Česká republika.

 

Jméno a příjmení kupujícího – spotřebitele: ……………………………………..…………………

 


Adresa kupujícího – spotřebitele:
……………………………………………………………………

 


Telefon a e-mail kupujícího – spotřebitele:
…………………………………………………………

 

 

Reklamované zboží: …………………………………………………………………..………………

 

 

Číslo objednávky zboží: ………………………………

 

 

Datum objednání zboží: ………………………………

 

 

Datum obdržení zboží: ………..………………………

 

 

Důvod reklamace zboží:

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

……………………………………………………………………………………………………………

 

 

Návrh řešení reklamace: ………………………………………………………………………………

 

 

Č. účtu kupujícího – spotřebitele: ………………………………

 

 

Datum: ………………………………

 


Podpis kupujícího – spotřebitele:
………………………………